نمایش 35 نتیجه (ها)

درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه)

 دانلود درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه) هدف از این پایان نامه که 300 صفحه می باشد بررسی درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس خواهد بود درونمایه مرگ در شعر شاعران دفاع مقدس ,درونمایه شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ,بررسی مرگ و شهادت …

مقاله کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی مرگ سهراب و رستم (از منظر عرفان)

 دانلود مقاله کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی مرگ سهراب و رستم (از منظر عرفان) شاید در میان ایرانیانی كه سر و سودای مطالعه دارند و علی الخصوص در وادی ادبیات فارسی قدمزنان تفرجی كرده و میكنند كمتر كسی را بتوان یافت كه بیخبر باشد از اظهارنظر حكیم طوس، فردوسی نسبت به سرودة ارزشمند …

فتوت نامه ها و سی رساله از رسائل خاکساریه

 دانلود فتوت نامه ها و سی رساله از رسائل خاکساریه فتوت نامه‌ها رساله یا کتابی است که در باب منش، عقاید، قوانین و آداب جوانمردان نوشته شده است فتوت نامه و در کتاب فراهم آمده اثرخامه کسانی است که از طبقه زحمتکش و پیشرو است که در تاریخ ناشناخته مانده اند فتوت نامه ,رسائل خاکساریه …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات با عنوان ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﺷﻌﺮ ﺷﻌﺮا (ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮع ﻧﮕﺎه دو ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺻﻨﻮﺑﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ)

 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات با عنوان ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﺷﻌﺮ ﺷﻌﺮا (ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮع ﻧﮕﺎه دو ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺻﻨﻮﺑﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ) ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺮاﯾﯽ در ادب ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ وﯾـﮋه دارد ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻃﺒﯿﻌـﺖ در زﺑـﺎن ﻋﺮﺑـﯽ از دورة ﺟـﺎﻫﻠﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و در دوره ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ اوج …

بررسی كلیشه های نو و همچنین تقلیدی وصف نزد بحتری شاعر مشهور عباسی

 دانلود بررسی كلیشه های نو و همچنین تقلیدی وصف نزد بحتری شاعر مشهور عباسی پایان نامه ای كه پیش رو داریم ، به طور كلی به بررسی كلیشه های نو و همچنین تقلیدی وصف نزد شاعر مشهور عباسی یعنی بحتری می پردازد، و جوانب وصف او را كه از طرفی متأثر از پدیده های جدید …

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی با عنوان ﺟﺒﺮﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻥ ﺍﺷﺘﺎﻳﻦ ﺑﮏ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ

 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی با عنوان ﺟﺒﺮﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻥ ﺍﺷﺘﺎﻳﻦ ﺑﮏ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی با عنوان ﺟﺒﺮﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻥ ﺍﺷﺘﺎﻳﻦ ﺑﮏ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی با عنوان ﺟﺒﺮﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻥ ﺍﺷﺘﺎﻳﻦ ﺑﮏ …

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی

 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی در هر زبان، بسیاری از واژگان تابع مجموعه ای از محدودیتهای معنایی می باشند که تعامل آزادانه آنان با یکدیگر در یک بافت زبانی مشخص را با محدودیت مواجه می سازد از این …

انزوا ، عزلت و تنهایی در دیوان شهریار

 دانلود انزوا ، عزلت و تنهایی در دیوان شهریار پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان انزوا ، عزلت و تنهایی در دیوان شهریار دیوان شهریار ,جایگاه تنهایی در عرفان ,تنهایی و انزوا طلبی شهریار ,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی ,انزوا ، عزلت و تنهایی در …

شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه

 دانلود شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه ز جمله شخصیت های پیچیده ی روانی و اثرگذار،اما منفی شاهنامه، شغاد برادر ناتنی رستم است شاهنامه ,فردوسی ,شغاد ,رستم ,عقده ی حقارت ,شخصیت شناسی ,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی ,شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه ,علل احساس حقارت شغاد در برابر رستم ,دانلود مقالات ارشد …

بررسی تنهایی در شعر صوفیانۀ فارسی

 دانلود بررسی تنهایی در شعر صوفیانۀ فارسی نگارندگان در این گفتار به بررسی تنهایی در شعر صوفیانۀ فارسی می پردازند و در پایان نتیجه می گیرند که مفهوم «تنهایی» در شعر شاعران صوفیانه سرای كلاسیك مفهومی برگرفته از عرفان و تصوّف ایرانی ـ اسلامی رایج در آن روزگار و به معنی عام خلوت و عزلت …

نقش زن در جامعه اندلس با تاکید بر شعر و ادبیات

 دانلود نقش زن در جامعه اندلس با تاکید بر شعر و ادبیات هدف از این پایان نامه نقش زن در جامعه اندلس با تاکید بر شعر و ادبیات می باشد زنان شاعر اندلس ,نقش زن در جامعه اندلس ,سروده های زنان شاعر اندلس ,بررسی حرکت و جنبش ادبی زنان اندلس ,جایگاه اجتماعی و فرهنگی زن …

ویژگی و مضامین شعر اندلسی

 دانلود ویژگی و مضامین شعر اندلسی هدف از این مقاله بررسی ویژگی و مضامین شعر اندلسی می باشد شعراندلسی ,مراحل شعر اندلسی ,مضامین شعری در اندلس ,ویژگیهای شعر اندلسی ,ویژگی و مضامین شعر اندلسی ,دانلود مقاله کارشناسی ارشد ادبیات ,دانلود مقاله ارشد ادبیات ویژگی و مضامین شعر اندلسی هدف از این مقاله بررسی ویژگی و …

بررسی و تحلیل جلوه های خداشناسی در آثار سعدی با تاکید بر صفات خدا

 دانلود بررسی و تحلیل جلوه های خداشناسی در آثار سعدی با تاکید بر صفات خدا هدف از این پایان نامه بررسی و تحلیل جلوه های خداشناسی در آثار سعدی با تاکید بر صفات خدا می باشد خداشناسی سعدی ,خداشناسی در آثار سعدی ,صفات خدا در بوستان و گلستان ,خداشناسی سعدی با تكیه بر صفات الهی …

بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی

 دانلود بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی هدف از این مقاله بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی می باشد مدل هلیدی ,تحلیل جملات با مدل هلیدی ,الگوی هلیدی در تحلیل زبان درد ,بررسی و تحلیل جملات بیان …

تحلیل و زبان شناسی جملات با مدل هلیدی

 دانلود تحلیل و زبان شناسی جملات با مدل هلیدی در مقاله حاضر دستور نقشگرای نظام مند هلیدی ، پایه تحلیل در نظر گرفته شده‌است در این مقاله، به انواع معنا، انواع فرانقش و شبكه نظام‌ها پرداخته می‌شود مدل هلیدی ,تحلیل کلامی ,تحلیل جملات با مدل هلیدی ,زبان شناسی جملات با مدل هلیدی ,تحلیل و زبان …

تحلیل شعر دفاع مقدس

 دانلود تحلیل شعر دفاع مقدس در دانلود مقاله رشته ادبیات به تحلیل شعر دفاع مقدس می پردازیم شعر دفاع مقدس ,محتوا شعر دفاع مقدس ,دفاع مقدس در شعر فارسی ,بازتاب دفاع مقدس در آینه شعر فارسی ,دانلود مقاله رشته ادبیات ,تحلیل شعر دفاع مقدس تحلیل شعر دفاع مقدس در دانلود مقاله رشته ادبیات به تحلیل …

شعر انقلاب و فرهنگ شهادت در آن

 دانلود شعر انقلاب و فرهنگ شهادت در آن در دانلود مقاله رشته ادبیات به بررسی شعر انقلاب و فرهنگ شهادت در آن می پردازیم شعر انقلاب ,فرهنگ شهادت ,شهادت در شعر فارسی ,فرهنگ شهادت در شعر انقلاب اسلامی ,تصویر شهیدان در شعر انقلاب اسلامی ,شعر انقلاب و فرهنگ شهادت در آن ,جلوه هایی از فرهنگ …

مضامین ایثار و شهادت در ادبیات شعر دفاع مقدس

 دانلود مضامین ایثار و شهادت در ادبیات شعر دفاع مقدس در دانلود مقاله رشته ادبیات به بررسی مضامین ایثار و شهادت در ادبیات شعر دفاع مقدس می پردازیم شعر دفاع مقدس ,ادبیات شعر دفاع مقدس ,ایثار در ادبیات شعر دفاع مقدس ,شهادت در ادبیات شعر دفاع مقدس ,مضامین ایثار و شهادت در ادبیات شعر دفاع …

پروپوزال بازتاب مضمون مرگ و شهادت در شعر شعرا

 دانلود پروپوزال بازتاب مضمون مرگ و شهادت در شعر شعرا هدف از این پروپوزال بازتاب مضمون مرگ و شهادت در شعر شعرا می باشد مضمون مرگ در شعر دفاع مقدس ,مضمون شهادت در شعر دفاع مقدس ,مرگ و شهادت در اشعار دفاع مقدس ,درون مایه مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ,بازتاب مضمون …

بررسی تطبیقی تصویرگری خورشید در اشعار شاعران قرن ششم

 دانلود بررسی تطبیقی تصویرگری خورشید در اشعار شاعران قرن ششم هدف از این مقاله بررسی تطبیقی تصویرگری خورشید در اشعار انوری، خاقانی و نظامی می باشد تصویرسازی با خورشید در اشعار ,تصویرسازی با خورشید در اشعار انوری ,تصویرسازی با خورشید در اشعار خاقانی ,تصویرسازی با خورشید در اشعار نظامی ,مقایسه تصویرسازی با خورشید در اشعار …

نماز و نیایش در اندیشه شاعران معاصر

 دانلود نماز و نیایش در اندیشه شاعران معاصر هدف از این پایان نامه بررسی نماز و نیایش در اندیشه شاعران معاصر می باشد نماز و نیایش در شعر ,تحلیل آداب نماز و نیایش ,نماز و نیایش در اندیشه شاعران ,آداب نماز و نیایش به روايت شعر فارسي ,نماز و نیایش در جهان بینی شاعران معاصر …

بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش

 دانلود بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش هدف از این پایان نامه بررسی بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مساله نماز و نیایش می باشد نماز و نیایش در شعر ,تحلیل آداب نماز و نیایش ,نماز و نیایش در اندیشه شاعران ,آداب نماز و نیایش به روايت …

ارتباط نماز و نیایش با عرفان در اندیشه شاعران معاصر و جریانات تاثیرگذار بر آن

 دانلود ارتباط نماز و نیایش با عرفان در اندیشه شاعران معاصر و جریانات تاثیرگذار بر آن هدف از این پایان نامه بررسی ارتباط نماز و نیایش با عرفان در اندیشه شاعران معاصر و جریانات تاثیرگذار بر آن می باشد نماز و نیایش در شعر ,تحلیل آداب نماز و نیایش ,نماز و نیایش در اندیشه شاعران …

مبانی نظری ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی

 دانلود مبانی نظری ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی هدف از این مبانی نظری ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی می باشد که به بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق می پردازد. مبانی نظری ادبیات کودک ,بررسی …

پروپوزال ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی

 دانلود پروپوزال ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی هدف از این پروپوزال ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی می باشد که به بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق می پردازد. پروپوزال ادبیات کودک ,بررسی تاریخی ادبیات کودک …

ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی

 دانلود ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی هدف از این پایان نامه ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی می باشد که به بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق می پردازد. پایان نامه ادبیات کودک ,بررسی تاریخی ادبیات …

پاورپوينت فارسی عمومی 206 اسلاید

 دانلود پاورپوينت فارسی عمومی 206 اسلاید دانلود پاورپوينت فارسی عمومی پاورپوينت فارسی ,پاورپوينت فارسی عمومی ,پاورپوينت در مورد فارسی عمومی ,دانلود پاورپوينت فارسی عمومی ,دانلود پاورپوينت فارسی پاورپوينت فارسی عمومی 206 اسلاید دانلود پاورپوينت فارسی عمومی مشخصات فایل تعداد صفحات 206 حجم 82/625 کیلوبایت فرمت فایل اصلی pptx توضیحات کامل دانلود پاورپوينت فارسی عمومی 206 …

پاورپوینت آشنایی با مفهوم واژه ارائه

 دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم واژه ارائه دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم واژه ارائه پاورپوینت واژه ارائه ,دانلود پاورپوینت واژه ارائه ,پاورپوینت درباره واژه ارائه پاورپوینت آشنایی با مفهوم واژه ارائه دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم واژه ارائه مشخصات فایل تعداد صفحات 42 حجم 52/226 کیلوبایت فرمت فایل اصلی ppt توضیحات کامل دانلود پاورپوینت آشنایی …

پاورپوینت درس معنا و بيان 2

 دانلود پاورپوینت درس معنا و بيان 2 دانلود پاورپوینت آشنایی با درس معنا و بيان 2 پاورپوینت درس معنا و بيان 2 ,دانلود پاورپوینت درس معنا و بيان 2 ,پاورپوینت درمورد پاورپوینت درس معنا و بيان 2 پاورپوینت درس معنا و بيان 2 دانلود پاورپوینت آشنایی با درس معنا و بيان 2 مشخصات فایل تعداد …

پاورپوينت درس قرائت عربی (1)

 دانلود پاورپوينت درس قرائت عربی (1) دانلود پاورپوينت درس قرائت عربی (1) پاورپوينت در مورد قرائت عربی ,پاورپوينت در باره قرائت عربی ,پاورپوينت درس قرائت عربی ,پاورپوينت قرائت عربی (1) ,درس قرائت عربی ppt پاورپوينت درس قرائت عربی (1) دانلود پاورپوينت درس قرائت عربی (1) مشخصات فایل تعداد صفحات 161 حجم 27/790 کیلوبایت فرمت فایل …

پاورپوينت درس قرائت عربی (1) واحد 2

 دانلود پاورپوينت درس قرائت عربی (1) واحد 2 دانلود پاورپوينت درس قرائت عربی (1) واحد 2 پاورپوينت درس قرائت عربی ,دانلود پاورپوينت درس قرائت عربی ,پاورپوينت در باره قرائت عربی 1 ,درس قرائت عربی ppt , , پاورپوينت درس قرائت عربی (1) واحد 2 دانلود پاورپوينت درس قرائت عربی (1) واحد 2 مشخصات فایل تعداد …

پاورپوينت کتاب آشنایی با علوم قرانی

 دانلود پاورپوينت کتاب آشنایی با علوم قرانی دانلود پاورپوينت کتاب آشنایی با علوم قرانی پاورپوينت در مورد آشنایی با علوم قرانی ,پاورپوينت در باره آشنایی با علوم قرانی ,دانلود پاورپوينت آشنایی با علوم قرانی ,آشنایی با علوم قرانی ppt پاورپوينت کتاب آشنایی با علوم قرانی دانلود پاورپوينت کتاب آشنایی با علوم قرانی مشخصات فایل تعداد …

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق

 دانلود پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی ,پاورپوینت مرجع شناسی ,مرجع شناسی و روش تحقیق ,پاورپوینت روش های تحقیق پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق مشخصات فایل تعداد صفحات 209 حجم 42/784 کیلوبایت فرمت …

درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه)

 دانلود درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه) هدف از این پایان نامه که 300 صفحه می باشد بررسی درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس خواهد بود درونمایه مرگ در شعر شاعران دفاع مقدس ,درونمایه شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ,بررسی مرگ و شهادت …