پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود (فصل 2)

پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود (فصل 2)

پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود (فصل 2)

مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-عدم-تقارن-اطلاعاتي-و-تمركز-مالكيت-با-مديريت-سود-(فصل-2)لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏28
‏2-2-‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق‏- ‏بخش‏ ‏اول‏:‏ ‏29
‏1-2-2 ‏تئوري ‏ساختار ‏مالكيت‏ ‏29
‏2-2-2 ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏29
‏3-2-2‏سهامداران‏ ‏و‏ ‏حاكميت‏ ‏شركتي‏ ‏ ‏32
‏4-2-2 ‏تركيب‏ ‏مالكيت‏ ‏و‏ ‏حاكميت‏ ‏شركتي‏ ‏33
‏5-2-2 ‏تركيب ‏مالكيت ‏و ‏سهامداران ‏عمده‏ ‏34
‏1-5-2-2 ‏فرضيه ‏نظارت ‏كارآ‏ ‏36
‏2-5-2-2 ‏فرضيه ‏همسويي ‏استراتژيك‏ ‏36
‏3-5-2-2 ‏تأثير ‏سهامداران ‏عمده ‏مالي ‏بر ‏هزينه ‏هاي ‏نمايندگي‏ ‏37
‏6-2-2 ‏رابطه ‏ساختار ‏مالكيت ‏با ‏كارآيي ‏بازار ‏سرمايه‏ ‏37
‏7-2-2 ‏رابطه ‏تركيب ‏مالكيت ‏با ‏نقدشوندگي ‏بازار‏ ‏38
‏8-2-2 ‏نقش‏ ‏سهامداران‏ ‏نهادي‏ ‏در‏ ‏عدم‏ ‏تقارن‏ ‏اطلاعات‏ ‏42
‏9-2-2 ‏اهميت‏ ‏حضور‏ ‏سهامداران‏ ‏عمده‏ ‏در‏ ‏حاكميت‏ ‏شركتي‏ ‏45
‏10-2-2 ‏سهامداران‏ ‏نهادي‏ ‏و‏ ‏عمده‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ناظر‏ ‏46
‏11-2-2 ‏نقش‏ ‏سهامداران‏ ‏نهادي‏ ‏در‏ ‏نظارت‏ ‏بر‏ ‏شركت‏ ‏و‏ ‏انتقال‏ ‏اطلاعات‏ ‏47
‏12-2-2 ‏تاثير‏ ‏تمركز‏ ‏مالكيت‏ ‏بر‏ ‏قيمت‏ ‏سهام‏ ‏48
‏13-2-2 ‏دلايل‏ ‏و‏ ‏انگيزه‏ ‏هاي‏ ‏انحصار ‏سهام ‏در ‏شركت ‏هاي ‏عضو ‏بورس‏ ‏49
‏14-2-2 ‏سهامدارعمده ‏در ‏نظام ‏حاكميت ‏شركتي ‏در ‏بورس ‏اوراق ‏بهادار ‏ايران‏ ‏50
‏15-2-2 ‏برابري‏ ‏در‏ ‏توز‏ی‏ع‏ ‏اطلاعات‏ ‏51
‏16-2-2 ‏عدم‏ ‏تقارن‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏كارايي‏ ‏بازار‏ ‏53
‏17-2-2‏عدم‏ ‏تقارن‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏فرضيه‏ ‏پيام‏ ‏دهي‏ ‏ ‏55
‏18-2-2 ‏پ‏ی‏امدها‏ی‏ ‏عدم‏ ‏تقارن‏ ‏اطلاعاتي‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏56
‏19-2-2 ‏مديريت‏ ‏سود‏ ‏58
‏20-2-2 ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏ها‏ی‏ ‏مد‏ی‏ران‏ ‏برا‏ی‏ ‏گزارشگر‏ی‏ ‏جهت‏ ‏دار‏ ‏59
‏1-20-2- 2‏اندازه ‏شرکت‏ ‏59
‏2-20-2-2 ‏مال‏ی‏ات ‏بر ‏درآمد‏ ‏60

 

دانلود فایل