رفع غبغب در 5 مرحله

رفع غبغب در 5 مرحله

مرحله 1 : چانه را مستقیم به سمت بالا نگه دارید

مرحله 2 : با انگشت اشاره و میانی ، حفره بین چانه و گردن و یا بهتر بگوییم تقاطع گردن و زیر چانه را فشار بدهید .

مرحله 3 : حالا پشت دندان­ها را به آرامی به همدیگر فشار دهید و این حالت را نگدارید.

مرحله 4:حالا نوک زبان را به ردیف پایینی دندان ها فشار دهیدو این فشار را بتدریج در 10 شماره زیاد کنید.

مرحله 5 : موقعیت فوق را تا 6 شماره حفظ کنید .

مرحله 6 : فشار را بتدریج کاهش دهید و رها کنید .

مرحله 7 : انگشتان را بردارید . حرکت را روزانه 4 بار انجام دهید .

قبل از انجام تمرین نکات مهم جهت شروع تمرین ها را لحاظ کنید.

نظر دهید

پاسخ دهید