دانلود پیشینه تحقیق تکلیف شب

دانلود دانلود پیشینه تحقیق تکلیف شب

دانلود پیشینه تحقیق تکلیف شب

دانلود پیشینه تحقیق تکلیف شب

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات 47
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تکلیف شب

تکلیف شب به عنوان یک موضوع تربیتی درسال 1842مورد مباحثه متخصصین علوم تربیتی درانگلستان قرارگرفت ودرسال1982درنخستین شماره های دائره المعارف تعلیم وتربیت آمده است که بچه های کمتر از9سال آماده نیستند که تکالیف جدیدی در خانه انجام دهند.

سیمای تکالیف در اوایل قرن بیستم جهت خاصی پیدا کرد و آن بدان جهت بود که ذهن انسان را به مثابه عضله ای فرض می کردند که می تواند به وسیله تمرین ذهنی یا حفظ کردن تقویت شودو از آنجا که حفظ کردن می توانست در منزل صورت می گیرد ،بنابراین به عنوان موضوعی مثبت تلقی میشد(نجاریان،1370).

بدین ترتیب تکلیف شب با پشتوانه ای علمی راهی مدارس شد و جزء لاینفک آن گردید. این طرز تلقی ادامه داشت تامحققان درصدد بررسی تجربی پیرامون تکلیف شب برآمدند. نخستین پژوهش تجربی درسال 1904میلادی درآلمان صورت گرفت ودرسال 1913میلادی پژوهشی توسط مجله خانم های خانه دار صورت گرفت که در این پژوهش با مدیران اداری،پزشکان،والدین درخصوص اثرات تکلیف شب در کشور امریکا مصاحبه و نظر خواهی شد و نتایج آن در مجله درج و قویا توصیه گردید که تکلیف شب بایددرمدارس دولتی متوقف شود. نتایج این تحقیق مبداءومدخل مباحثات منسجم درخصوص کاهش یا افزایش تکلیف شب در قلمرو و فرایند تعلیم وتربیت تلقی گردید ومحرک بسیاری از پژوهش ها شد که دراین خصوص می توان تحقیقات سایمونزدر سال 1921و دینا پولی در سال 1937در امر تکلیف را نام برد.

بیشترین محور پژوهش ها ی فوق حول مفهوم تمرین و تثبیت در امر یادگیری و تکلیف شب بود. در اواسط دهه 1940 میلادی تاکید زیادی بر روی فعالیت های فوق برنامه درسی به عمل آمد و تکلیف شب مورد غفلت قرار گرفت،که این امر بالاخص درجنگ دو کره صادق بود(نجاریان،1370).

2-3 انواع ارائه تكلیف

2-3-1 تكلیف تمرینی

شاید مانوس ترین و سابقه دار ترین نوع تكلیف شب ، تكالیف تمرینی باشد كه هدف آن تامین فرصتی برای انجام مهارت های كسب شده و به كارگیری آموخته های جدید است.تكالیف تمرینی مؤثر آن هایی هستند كه ازدانش آموزان بخواهند تا آموخته های جدید را با روش شخصی و به طور قابل فهم به كار گیرند ( گروه آموزشی مدیران،1386).

2-3-2 تكلیف آمادگی و آماده سازی

این نوع تكلیف یكی از رایج ترین تكالیف به ویژه در كلاس های بالاتر است و هدف آن وادار كردن دانش آموزان به كسب اطلاعات به منظور آماده شدن برای بحث درس روز بعد است ،این نوع ارائه تكلیف اگر با رهنمود و راهنمایی معلم همراه نباشد كاملاٌ بی تفاوت است ( گروه آموزشی مدیران ،1386) .

2-3-3 تكالیف بسطی و امتدادی

تکالیف بسطی مجموعه ی فعالیت هایی را در بر می گیرد که انجام دادن آنها سبب درک عمیق تر و پایدارتر موضوع درسی می شود . انجام دادن این نوع تکالیف ، نیازمند همدلی و همکاری مسئولان آموزشگاه و والدین می باشد.زیرادراین نوع تکلیف نیمی از فکر متعلق به معلم ونیمی دیگر مربوط به دانش آموز است .

والدین باید با نظارت بر فعالیت های بسطی در خارج از محیط مدرسه و اجازه دادن به دانش آموزان برای حضوردراجتماع درساعات فراغت از مدرسه به منظور انجام دادن این فعالیت ها همکاری لازم را داشته باشند.نتایج تحقیقات وجمع آوری شواهد و مدارک در جریان انجام دادن تکالیف بسطی باید درجریان تدریس مورد استفاده قرار گیردومعلم مکلف است نمره هایی را در ارزشیابی تکوینی و نهایی به تکالیف بسطی اختصاص دهد و دانش آموزان کوشارا تشویق کند(گروه آموزشی مدیران،1386) .

2-3-4 تكلیف خلاقیتی

خود شاگرد تکلیف را مشخص می کند که درزمره ی پیچیده ترین انواع تکلیف است ، ممکن است انجام دادن این تکلیف فردی یا گروهی باشد .این نوع تکلیف کمتر می توان به صورت یک تکلیف یک شبه نگاه کرد.یکی از خصوصیات آن تمرکز بر تولید چیزهای بکر و جدیداست . معلم مسلماً بایددرجریان رسیدگی به این گونه تکالیف خلاقیتی ، موارد متعددی را در نظر بگیرد و نمره ی شایسته ای را به دانش آموز بدهد.تشویق، دادن جایزه ، اطلاع دادن به والدین دانش آموز خلاق و تمایز دانش آموزخلاق و کوشا از جمله وظایف معلم در این زمینه است(استروتر[1] ،1384).

2-4 نظر اندیشمندان تعلیم و تربیت درباره ارائه تكلیف

2-4-1 برونر[2]

برونر براین باوراست که یادگیری بایدآن چنان سازمان یابد که هر دانش آموزی به تنهایی به فعالیت بپردازد و تکالیف نیز برای هر دانش آموز بایدجداگانه و با توجه به توانایی و علائق هر یک از دانش آموزان طراحی شود.به عقیده برونر یادگیری علاوه بر کسب یک رشته از معلومات باید انسانی بهتر و خوشبخت تر ، شجاع تر ، حساس تر و شرافتمندانه تر به وجود آورد(شعبانی،1380).

2-4-2 اسکینر[3]

اسکینر نقص هایی را که دراجرای برنامه های آموزشی وجود دارد به این صورت بیان می کند: تقویت مطلوب کمتر از میزان لازم انجام می شو،امروزه شاگردان در مدرسه طوری رفتار می کنند که در اصل می خواهند از یک رشته رویداد ناخوشایند بگریزند،ازجمله این رویداد های(توبیخ،جریمه)را می توان نام برد(شعبانی،1380).

2-4-3 ثورندایک[4]

در نظریه یادگیری ثورندایک قوانین یادگیری به سه دسته تقسیم می شوند.

1- قانون اثر:که نشان دهنده این واقعیت است که در جریان آزمایش و خطا ، هر گاه بین محرک و پاسخ رابطه خوشایند و لذت بخشی پدید آید،آن رابطه تقویت می شود و بر عکس،اگربین محرک و پاسخ رابطه ناخوشایند و آزار دهنده ای پدید آید،آن پاسخ خاموش می شود و از بین می رود.

2-قانون آمادگی:شاگردبایدازلحاظ رشد جسمی،عاطفی،ذهنی وغیره به اندازه کافی رشد كرده باشد تا بتواند مفهوم های مورد نظر رابه خوبی یاد بگیرد.

3-قانون تمرین:براساس این قانون،هر قدر محرکی راکه پاسخ رضایت بخش به دنبال داردبیشتر تکرارکنیم،رابطه بین محرک و پاسخ مستحکمتر و پایدار تر خواهد بودوبالعکس .

ثورندایک معتقداست که تمرین بایدمتنوع،معنادار،هدفدار و به قدرکافی تقویت کننده باشد(شعبانی،1380).

سیف 1371می گوید:رابطه صمیمانه بین آموزگار و محصل بهترین منبع تشویق است.دانش آموز وقتی متوجه می شود كه باانجام تكالیفش می تواند رضایت خاطر معلم را جلب كند در این امر ترغیب و مصر می گردد.مشروط بر این كه معلم رضایت خودرادر قالب رفتار های قابل مشاهده،تشویق كلامی،نوازش ، جایزه و … منعكس سازند .

وی ازجمله متخصصین هایی است كه انجام تكالیف درسی را مفید می داند و معتقد است كه بخش عمده یادگیری باید در كلاس انجام شودوفعالیت های خارج از مدرسه باید مكمل یادگیری و فعالیت های مدرسه باشد.

افروز (1378) می گوید:ارائه تكلیف نقشی بسیار مهم در فرایند یاد دهی و یادگیری می تواند بر عهده داشته باشد به اعتقادایشا ن«ارائه تكلیف باید آن چنان منظم و هدف دارتهیه شود كه دردانش آموز ایجادانگیزه،اندیشیدن،تلاش، احساس مسئولیت ،انگیختگی،نو آوری وخلاقیت نماید.ضمن این كه مواظب باشیم همه اوقات فراغت دانش آموزان را كه مناسب ترین بستر برای تامین بهداشت روانی و آفرینش های فكری وخلاقیت های ذهنی انسان می باشد رااشغا ل نكنیم .

علی شریعتمداری(1375) می گوید:« ارائه تكلیف از لحاظ تربیتی باید مكمل یادگیری باشد. اما برخی معلمین آن را در ردیف یك كار عادی قرار داده وتصور می كنند دانش آموزان باید قسمتی از وقت خود را به تكرارآن چه در مدرسه آموخته یا در كتاب آمده بپردازند .برای تعیین نقش ارائه تكلیف در فرایند یادگیری باید درك درستی از جریان یادگیری داشت.

یادگیری به اعتقاد روانشناسان عبارت است از تغییر رفتار از راه تجربه .

رفتار عبارت است از آن چه از انسان سر می زند،اعم از این كه قابل مشاهده و اندازه گیری باشد یا خیر ».

ویلر[5] (1322) می گوید : تكلیف شب باید به توانایی های هر دانش آموز كمك كند.در سال 1975 زمانی كه هنوز روسیه نتوانسته بود سفینهً اسپوتینگ را به فضا پرتاب كند ،نگرش ها درباره دستیابی به دانشگاه وسپس به تكلیف شب بود،ولی بعداز پرتاب سفینه ملت ها به این تفكر كه در آینده باید به تكلیف شب تأ كید كرد،رسیدند .

كوپر[6] (1368)ووالبرگ (1364)معتقدندكه تكلیف شب بادستیابی به دانشگاه ارتباط دارد و درسیستم تعلیم و تربیت ماامری مهم است.

اطلاعات بسیاری كه در گزارش های تكلیف شب هست ، بسیار متناقض است .بنابراین حمایت از تكلیف شب یا قضاوت درباره آن،نیاز به تحقیقات دارد و بااین حال تعیین تمرین تكلیف شب در سر تا سر دوران مدرسه ضروری است.

بارنهم (1384) می گوید:مدرسه ها نباید درفعالیت ها و كارهای صحیح بچه ها دخالت كنند،او همچنین تأكید كرد ارزش تكلیف شب بایدبراساس اطلاعات باشدنه اظهارعقیده های ساده.تكلیف شب بسته به مزیت های متفاوت آن درسطح نمره های دانش آموزان در شروع تحصیل مؤثر است وحتی درادامه تحصیل آن ها در دانشگاه را تسهیل می كند.در بسیاری از تصمیم هایی كه زودتر از دههً 1900گرفته می شد،انتقاد های زیادی به تكلیف شب می شدومدرسه هارا به دلیل دادن تمرین به عنوان تكلیف شب به چالش كشاندند .

استیت[7] (1315) می گوید:معلمان ارزش تكلیف شب را بر خلاف عقیده ها كه انجام دادن كارسخت می دانند،آن را نظارت حرفه ای می خوانند.وی همچنین در موردزیاده روی در جحم تكلیف شب و تأثیرات آن روی سلامتی و روان دانش آموزان می گوید:ارائه تكلیف باید با توجه به موقعیت دانش آموزان به آن هاارائه بشود.

والبرگ[8] (1378) می گوید:دانش آموزان باید بازخورد تكلیف شب رادریافت كنند.دسترسی دانش آموزان دربازخوردی كه به وسیلهً معلمان برای آن ها فراهم می شود،می توانند بسیار اساسی باشد.نمره دادن به تكلیف شب سودمند است،اما تكلیف شب در دیدگاه معلم نظریه جادادن آموزش است كه بیشتر در یادگیری تأثیر دارد .

اندرسون[9] (1374)وروزنبلوم ،نیول (1360) می گویند: تسلط،نیازمندتمرین متمركزدرطول روزوهفته است . بعد از تنها 4 جلسه تمرین دانش آموزان به نیمه – راه نقطه تسلط می رسند . قبل از این كه دانش آموزان به 80 درصد تسلط برسند ، بیشتر از24 جلسه وقت لازم دارد. و این تمرین باید به طور مستمر در طول روز و هفته صورت بگیرد و نمی تواند عجولانه باشد .


1- Strother

2- Bruner

3-Skinner

1-Sorendaice

1-Willer

2-Cooper

1-Eastite

2-Wallberge

3-Andersson

همکاری در فروش فایل  بهترین سایت فروش پاورپوینت